Toppen
Følg med

ProKK præsenterer Transform

EN EKSPERIMENTERENDE BILLEDKUNSTUDSTILLING - DER UNDERSØGER FORVANDLINGENS MULIGHED INDEN FOR RAMMERNE AF DET BEVIDST ISCENESATTE OG GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE

STED: Aarhus Filmby
PERIODE: lørdag d. 29.10-06.11 2011
KURATOR: Trine Rytter Andersen

MOTIVATION
Via TRANSFORMs gennemsigtige workshopkarakter ønsker deltagerne at

Udforske det professionelle, tværfaglige og iscenesatte mødes transformerende potentialer.

Skabe særlige rammer og særlige rum, som inviterer til forandring, nytænkning og grænseoverskridelser af personlig og kunstnerisk karakter.

Åbne os for forvandlingens mulighed og give den et kunstnerisk udtryk.

Lade publikum få et intimt indblik i disse møders karakter og udvikling gennem udstillingsperioden.

Uddybe temaet gennem offentlige rundvisninger og modererede Artists Talks i udstillingsperioden

Sælge Multiples: reproducerbare værker i små nummererede serier, der alle tager udgangspunkt i temaet TRANSFORMATION/FORVANDLING

PROJEKTBESKRIVELSE
Sammenslutningen af professionelle kunstnere og kunsthåndværkere i Aarhus inviterer hvert år sine medlemmer til at mødes omkring en fælles kunstnerisk manifestation i det offentlige rum. Sidste års projekt var den vellykkede udstilling INTERFERENS i den gamle Ceresbygning, med gæstedeltagere fra C-sam og Det Jyske Kunstakademi.

MED AFSÆT I BILLEDKUNSTNERISKE PRAKSISFORMER SÆTTER TRANSFORM- UDSTILLINGEN FOKUS PÅ DET VI GØR MED HINANDEN, NÅR VI MØDES OG DET VI BLIVER GENNEM MØDET.

TRNANSFORM er titlen på dette års manifestation og udstillingen tager afsæt i lysten blandt ProKKs medlemmer til at udforske samarbejdet via det personlige netværk. Der lægges vægt på at samarbejderne har rod i den type relationer, der udspringer af en dybere form for gensidig nødvendighed: nysgerrighed, kærlighed, beundring, inderlighed, vrede, overraskelse, liderlighed, væmmelse, gru, afhængighed etc. og at samarbejdets mål er at undersøge det dybe forpligtende samarbejdes transformerende potentialer. Samarbejdets produkt er kunstværker, der dels rummer processens essens og udtrykker den forvandling af relationen og individerne, som har fundet sted.
Kunsten skal ikke blot illustrere netværkets vigtighed som sådan - den skal derimod vise os noget om følelserne og relationerne, når de bringes til udfoldelse i særlige rum under særlige omstændigheder. Indramningen i det kunstneriske praksisfelt bidrager til at de implicerede parter mødes på en mere intens og sanseligt udfordrende facon. På den måde optimeres muligheden for, at der gennem dette samarbejdsmøde sker en forvandling af begge parter gennem de fælles anstrengelser. (transgression eller transformation jf. TRANSFORM-titlen herover)

WORKSHOP-FORMAT

Forvandlingens mulighed og udtryk er det kunstneriske omdrejningspunkt for TRANSFORM.
Derfor vil projektet løbe af stablen som en 10 dages workshop, hvor deltagerne først arbejder intenst sammen i 5 dage for lukkede døre. Herefter åbner udstillingen officielt og tillader hermed publikum adgang til at observere de forskelligartede samarbejdsprocesser, mens de er under stadig udvikling og transformationerne manifesterer sig som stadigt mere konkrete kunstneriske udtryk i den overordnede udstillingssammenhæng.
Vi tror på at denne form virker appellerende på publikum , fordi det altid er interessant og spændende at se og opleve, hvordan mennesker møder hinanden i et forhold, hvor begge er indstillede på at lade sig udfordre og hermed også inviterer og efterstræber transgressionen eller transformationen - på den måde potenseres forvandlingens mulighed for hver dag udstillingen skrider frem.

KURATORS ROLLE

I forbindelse med TRANSFORM og den kommende udstilling i Aarhus Kunstbygning til næste år, er undertegnede blevet ansat som kurator. Min rolle er dels at indskærpe de overordnede kunstfaglige rammer omkring de to udstillinger. Ligesom jeg arbejder på at udvikle de individuelle ideer og kompetencer i hver samarbejdsrelation hen imod indfrielse af udstillingens kunstneriske mål. Jeg har mange års erfaring med kunstfaglig coaching af individuelle kunstnere og denne erfaring bringer jeg også til udfoldelse i dialogen med kunstnerne, som deltager i TRANSFORM og EGO.
Min holdning er at forskellige situationer og mennesker kræver forskellige udfordringer og muligheder. Som kurator vil jeg udfordre kunstnerne undervejs - men mine 'benspænd' skal udspringe som en naturlig udvikling af den dialog, jeg har med deltagerne om deres processer og værker.

Som afsæt for TRANSFORM har jeg i oplægget opfordret kunstnerne til følgende:

1. At træde ud af din 'comfort zone' = at sætte 'plejer´ uden for døren og overraske dig selv
2. At forvente det umulige = at åbne sig og være parat og lydhør
3. At tage imod og integrer det som er svært = at tage imod forvandlingens mulighed

I modsætning til EGO udstillingen i Aarhus Kunstbygning til næste år, kommer TRANSFORM udstillingen i år, mere til at handle om at overskride (transgression) sit ego for gennem samarbejdsprocessen, at opnå en ukendt og ny tilstand/værk.
På den måde kommer de to udstillingsforløb til at korrespondere og virke gensidigt befrugtende på hinanden - det kan jeg godt lide og det er en fordel for kunstnerne, når de på den facon kommer til at beskæftige sig med to sider af den samme tematik. Det er også en god måde at fastholde en kunstnerisk udvikling på og ligeledes at økonomisere sundt med den individuelle kunstneriske produktion.

Som strukturel overordnet ramme for TRANSFORM-udstillingen er kunstnerne blevet pålagt følgende spilleregler:

1. Der udarbejdes pr. samarbejde 1 værk. Værket kan bestå af flere dele, men skal opfattes som en samlet helhed, med formel og indholdsmæssig sammenhæng mellem delene.
2. Værket skal opstå i samarbejde med anden part i ens netværk, billedkunstner(e) eller anden kunstnerisk genre.
3. Kurator er løbende i dialog med hver enkelt deltager som led i en formulerings og afklaringsproces.
4. Gruppernes opfordres til at føre en slags dagbog og lave mindmaps, som beskriver samarbejdets faser og udvikling. Dette skal senere anvendes i en publikation om TRANSFORM (jf DOKKUMENTATION / REFLEKSION nedenfor)
5. Hver gruppe skal udarbejde en kort tekst omkring deres samarbejde/værk (ca. 10 linjer) til ProKK hjemmesiden. (jf. PR &FORMIDLING nedenfor) Teksten skal formidle de overordnede tanker og ideer bag værket, samt beskrive samarbejdets karakter og udgangspunkt. (fascinationspunkt)
6. Værkets størrelse afhænger af deltagernes antal og rummets størrelse og beskaffenhed. Alle må bestræbe sig på at udfolde egne projekter på den mest optimale facon i den givne ramme - men ikke på bekostning af andre deltageres mulighed for det samme. Samarbejdet må også her stå sin daglige prøve efterhånden som udstillingsvolumen udvider sig i takt med dagenes gang og at processens produkter vokser i antal og størrelse.
7. Kurator har vetoret i forhold til at afgøre eventuelle uoverensstemmelser ifbm. installering af værker under udstillingen
8. Kunstner må være indforstået med at sammenstødene mellem de færdige værker også er en væsentlig del af udstillingens transformerende karakter.

MULTIBLES - SHOPPEN
I direkte forbindelse med workshopudstillingen etableres en SHOP hvor alle ProKK-medlemmer kan udstille og sælge MULTIPLES (Små ensartede og billige unikakunstværker i begrænsede og nummererede serier) Værkerne skal være lavet specielt til TRANSFORM og de skal forholde sig til og afspejle begreber som transformation, forvandling etc.
Som den oprindelige tanke bag MULTIPLES - ideen foreskriver, skal værkerne være billige som led i en demokratisering af kunsten via en lav pris, som gør dem tilgængelige for et bredt publikum. MULTIPLES til salg på TRANSFORM må derfor højest koste 1000,00 kr.
Hver enkelt kunstner må højest deltage med 5 serier i et begrænset oplag på max 3 - 5 - 7 - 9 - 13 eksemplarer i hver.
Baggrunden med shoppen er dels at indlejre bearbejdningen af det tematiske omdrejningspunkt TRANSFORMATION/forvandling i en individuel og personlig ramme. Dels at udvide udstillingens tiltrækningspotentiale set i lyset af at den sandsynligvis først vil være 'færdig' i fysisk forstand, den dag den slutter. I shoppen vil publikum få lejlighed til at beskæftige sig med temaet via alle de forskelligartede udtryk og ideer, som kommer til syne i de små værker. På den måde er det intentionen at de pågående samarbejdsprocesser i udstillingsarealerne, vil blive endnu mere inspirerende og meningsfulde for publikum, når de på udforskning i shoppen, også påvirkes og stimuleres af de færdige kunstværker der. Endelig fungerer de forskellige MULTIPLES som souvenirs, der kan hjemkøbes som minde om en forhåbentlig visuelt stimulerende og tankevækkende udstillingsoplevelse.

RUNDVISNINGER OG ARTIST TALKS
Som en gestus rettet mod publikum vil der dagligt være 2 guidede ture i udstillingen. Rundvisningerne facilliteres af kurator og i videst mulige omfang vil workshopdeltagerne blive inddragede i dialogen undervejs. Det er vigtigt at hver gruppe påtager sig et aktivt værtskab og stiller sig til rådighed for den intimitet og det indblik som publikum inviteres ind i udstillingen for at opleve.
En række af de udstillende kunstnere vil få mulighed for at deltage i såkaldte Artist Talks om aftenen i løbet af den periode, hvor udstillingen er åben for publikum. Kurator er moderator og kan invitere relevante gæster ind i sammenhængen.

DOKKUMENTATION / REFLEKTION

For at kunne beskrive dynamikkerne i samarbejderne bedst muligt og for at reflektere og vise resultatet af workshoppen mest optimalt - har vi besluttet at udgive en tryksag om TRANSFORM i løbet af efteråret 2011. Udgiften søges dækket hos Statens Kunstråds Billedkunstudvalg

PR & FORMIDLING

Kurator sår sammen med den udstillingsansvarlige arbejdsgruppe for PR og formidling af TRANSFORM. Der vil blive produceret et mindre udstillingskatalog på ProKKs hjemmeside, flyers og annoncer i KUNSTEN NU., der henviser hertil. Desuden vil udstillingen dagligt blive omtalt via Facebook og andre sociale digitale medier. ProKKs samlede medlemstal (180) sikrer et stort netværk og skaber mulighed for mange besøgende.
De fleste af udstillerne er undervisere i div. kunstskolesammenhænge og dette sikrer desuden en bred interesse fra elever og deres venner.

VENUE

TRANSFORM finder sted i to sammenhængende studier (1000m2) hos Aarhus Filmby. Workshoppen og udstillingen vil i disse rammer kunne udfolde sig på en helt unik og uortodoks facon. Deltagerne får hver deres vægløse 'rum' i den store black cube - her kan de flytte ind med møblement og belysning og som i Dog Ville-filmen, vil publikum kunne se lige ind i de mange forskelligartede rum, hvor der arbejdes med div. processer og udtryk. Udstillingen vil både fremstå stor, mangfoldig og scenografisk samtidig med at den også er intim og hemmelighedsfuld omgivet af mørket i det de enorme og højloftede sorte rum.

Shoppen indrettes i den lysfulde hall i umiddelbar nærhed af indgangen.

Filmbyens centrale placering i byen og i umiddelbar nærhed af P-pladser, bus m.v. er en absolut fordel for udstillingens tilgængelighed og publikumsmæssige succes.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram